Projekty

Kliknij poniżej, aby zobaczyć wszystkie projekty

EKO Z TWOJĄ WOLĄ


„Eko z Twoją Wolą”
czyli dzieci i młodzież troszczą się o środowisko
Przedszkola
i szkoły od lat działają na rzecz szeroko rozumianej ekologii.

W tym roku realizujemy projekt „Eko z Twoją Wolą”. Celem projektu jest m.in. zmotywowanie dzieci do poznawania najważniejszych wartości lokalnej przyrody, zachęcenie do działań na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego, zdobywanie wiedzy o przyrodzie, nauka racjonalnego gospodarowania jej zasobami oraz dbanie o zdrowie.

"Z EKOLOGIĄ NA TY"

Zanieczyszenie środowiska to problem współczesnego świata. Powinien on zwracać uwagę wszystkich ludzi, a w szczególności tych najmłodszych. To oni są  przyszłością tego świata. Chcemy żyć w czystym i zdrowym środowisku, a przez kształtowanie poczucia odpowiedzialności Przedszkolaków za otaczające środowisko możemy to osiągnąć. Mając na uwadze ochronę środowiska nasze przedszkole bierze udział w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym
„Z ekologią na Ty”.
Głównym celem projektu jest kształtowanie poczucia odpowiedzialności za otaczające środowisko. Należy uwrażliwiać młodych ludzi na piękno przyrody, na znaczenie czystego świata dla ich zdrowia oraz uzmysłowić im,
iż sami mogą przyczynić się do zmniejszenia dewastacji środowiska.

MAMO, TATO, WOLĘ WODĘ!

O programie

„Mamo, tato, wolę wodę!” to jeden z najbardziej cenionych programów edukacyjnych w Polsce zainicjowany w 2009 roku przez Żywiec Zdrój w trosce o zdrowy rozwój najmłodszych.

Jego nadrzędnym celem jest wykształcenie u dzieci prawidłowych nawyków żywieniowych ze szczególnym podkreśleniem roli wody w codziennej diecie, a także zwrócenie ich uwagi na zagadnienie ochrony środowiska.

KRAINA ZMYSŁÓW - SENSORYCZNA ZABAWA ZMYSŁY UDOSKONALA

Po udziale w I części Ogólnopolskiego Programu Krainy Zmysłów Sensorycznie się rozwijam, bo skaczę, biegam, badam i dotykam, czas na kontynuację!
To druga część sensorycznego programu, w którym bierze udział nasze przedszkole.
Nadrzędnym celem tego programu jest upowszechnianie elementów metody integracji sensorycznej wśród dzieci i nauczycieli, a także rodziców. Dzięki dostarczaniu dzieciom zróżnicowanych bodźców sensorycznych będziemy wspierać ich rozwój.

Z KULTURĄ MI DO TWARZY

Celem programu jest wprowadzenie dzieci w świat wartości oraz promowanie kultury w szerokim zakresie.

MAŁY MIŚ W ŚWIECIE WIELKIEJ LITERATURY

Celem głównym projektu jest rozwijanie i promowanie czytelnictwa we współpracy
ze żłobkami, przedszkolami, szkołami podstawowymi, szkołami specjalnymi, szkolnymi
świetlicami, bibliotekami szkolnymi, specjalnymi ośrodkami szkolno-wychowawczymi
w całej Polsce i za granicą, głównie na podstawie publikacji wydawanych i sprzedawa-
nych przez Grupę MAC S.A.
2. Cele szczegółowe:
a) zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom − uświadomienie roli czytelni-
ctwa w życiu dziecka, wyrabianie właściwych nawyków czytelniczych;
b) tworzenie warunków do różnorodnej aktywności dzieci w toku realizacji zadań sta-
wianych przez nauczyciela;
c) wprowadzenie dziecka w świat literatury;
d) budzenie zaciekawienia książką przez zabawy, piosenki, twórczość plastyczną
e) przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych;
f) propagowanie praw dziecka;
g) kształcenie u dzieci umiejętności słuchania tekstu czytanego;
h) rozwijanie samodzielności, kreatywności i innowacyjności u dzieci;
i) rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i nauczycieli;
j) kształtowanie postaw patriotycznych u dzieci;
k) włączenie w życie przedszkola rodziców oraz przedstawicieli środowiska lokalnego;
l) promocja placówki oświatowej;
m) rozwijanie współpracy między nauczycielami;
n) kształcenie na odległość.
3. Projekt jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz kierun-
kami polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2022/2023

WIĘCEJ WIEM, MNIEJ CHORUJĘ

Program edukacyjny we współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Warszawie przeznaczony dla dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych. Dotyczy profilaktyki chorób zakaźnych, oparty jest na dwóch filarach zapobiegania: higienie rąk
i szczepieniach ochronnych. Zajęcia przygotowane w ramach programu przewidują udział dzieci przedszkolnych w wieku od 3 do 6 lat

Przedszkole nr 238
"Tęczowy Pajacyk"

01-121 Warszawa
ul. Monte Cassino 5

Skip to content